Careers | Phone Book | A - Z Index

Nan Ding

WeChat Image 20180815213022
Nan Ding
Postdoctoral Research Fellow
Mobile: 626-877-5912

Nan Ding is currently a Postdoctoral Fellow at the Computational Research Division of Berkeley Lab. Her research interests include high-performance computing, performance modeling and auto-tuning.

Journal Articles

Nan Ding, WeiXue, Zhenya Song, Haohuan Fub, Shiming Xu, WeiminZhenga, "An automatic performance model-based scheduling tool for coupled climate system models", January 31, 2018,

Conference Papers

Haohuan Fu, Junfeng Liao, Nan Ding, Xiaohui Duan, Lin Gan,Yishuang Liang,Xinliang Wang,Jinzhe Yang,Yan Zheng,Weiguo Liu,Lanning Wang,Guangwen Yang, "Redesigning CAM-SE for peta-scale climate modeling performance and ultra-high resolution on Sunway TaihuLight (ACM Gordon Bell Prize Finalist)", Proceedings of the International Conference for High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis, November 12, 2017,

Haohuan Fu, Junfeng Liao, Wei Xue, Lanning Wang, Dexun Chen, Long Gu, Jinxiu Xu, Nan Ding, Xinliang Wang, Conghui He, Shizhen Xu, Yishuang Liang, Jiarui Fang, Yuanchao Xu, Weijie Zheng, etc., "Refactoring and optimizing the community atmosphere model (CAM) on the sunway taihulight supercomputer", SC'16, November 13, 2016,

Nan Ding, Weu Xue, Xu Ji, Haoyu Xu, Zhenya Song, "CESMTuner: An Auto-Tuning Framework for the Community Earth System Model", IEEE, August 20, 2014, doi: 10.1109/HPCC.2014.51

Posters

Nan Ding, Victor W Lee, Wei Xue, Weimin Zheng, "Understanding Potential Performance Issues Using Resource-based Alongside Time Models", SC'18, November 13, 2018,